วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 18, 2019
ข่าว

ตรวจสิทธิ์ด่วน!! ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จากเดิม 400 บ./เดือน เป็น 600 บ./เดือน

900Views

ตามที่ ครม. ได้มีการลงมติเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” โดยขยายช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 3 ขวบ และเพิ่มเพิ่มวงเงินอุดหนุนรายเดือนจาก 400 บ.เป็น 600 บ./เดือน

โดยมีที่มาจากการตรวจสอบของ TDRI หรือยูนิเซฟ พบว่า เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีนั้น มีความสำคัญมากที่สุด ต่อการเจริญเติบโต เพราะเป็นช่วงที่ร่างกาย สมอง สติปัญญาจะพัฒนาได้ดีที่สุด ดังนั้น หากได้ดูแล เอาใจใส่ จะทำให้พัฒนาการดี วันข้างหน้าจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสูงของสังคม ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทนั้น มีการตรวจสอบแล้วพบว่า อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาสมองของเด็กเล็ก ของเด็กเล็กที่เฉลี่ยประมาณ 500-800 กว่าบาท ดังนั้นในเกณฑ์ที่เหมาะสมคิดเฉลี่ยมาแล้วจึงเพิ่มเป็น 600 บาท

โดยจะดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

2.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ทั้ง 2 ข้อ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

ซึ่งคุณแม่สามารถไปลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

– พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

– พื้นที่ต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

– เขตปกครองพิเศษ พัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3.สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่

4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด